Sprawozdania finansowe do KRS - po 15 marca 2018r


Od 15 marca 2018 r. wszystkie spółki, stowarzyszenia, fundacje zarejestrowane w KRS mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wyłącznie w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. W tym celu wykorzystujemy system Ministerstwa Sprawiedliwości, udostępniony pod adresm: https://ekrs.ms.gov.pl/ (zwany też eKRS). Umożliwi on bezpłatne zgłoszenie sprawozdań finansowych bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych (RDF). Przedsiębiorcy będą też mogli nadal korzystać z dotychczasowego systemu elektronicznego przesyłania sprawozdań, jednak jest on płatny.

Jakie dokumenty należy zgłosić do eKRS: eKRS

 • sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, jeżeli podlegało ono badaniu,
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
 • odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdanie z działalności jednostki (ten wymóg dotyczy nadal wyłącznie jednostek wymienionych w art. 45 ustawy o rachunkowości, m.in.: spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe)

Kto podpisuje dokumenty zgłaszane do eKRS:

Zgodnie z art.19e ust.2 ustawy o KRS, zgłoszenie sprawozdania do systemu opatrzyć można:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

A może to zrobić co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako:

 • członek organu uprawnionego do reprezentowania (czyli członek zarządu),
 • wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej,
 • syndyk
 • likwidator

Składanie dokumentów w okresie przejściowym, tj. od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018r.

W okresie przejściowym można jeszcze sporządzić dokuemtację metodą tradycyjną :

 • sporządzić sprawozdanie finansowe tradycyjnie w wersji papierowej,
 • po podpisaniu zeskanować je, tworząc elektroniczną kopię (skan),
 • podpisać tę kopię zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej,
 • zgłosić do repozytorium dokumentów finansowych,

Od 1 października 2018r. wejdzie w życie obowiązek:

sporządzania sprawozdań finansowych wyłącznie elektronicznie i podpisywania ich kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP

Jak utworzyć konto w systemie eKRS do złożenia sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych

Szczegółowe informacje opublikowano na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Do złożenia sprawozdania wystarczy zestaw z certyfikatem kwalifikowanym. Zamów zestaw z nowym podpisem elektronicznym lub skontaktuj się z nami.