Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu  elektronicznego. 

Urządzenie do składania podpisu elektronicznego jest to skonfigurowane oprogramowanie lub skonfigurowany sprzęt, które wykorzystuje się do składania podpisu elektronicznego - na przykład. karta kryptograficzna oraz czytnik kart. 

Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego oznacza poświadczenie elektroniczne wydawane przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu elektronicznego do osoby fizycznej i potwierdza co najmniej imię i nazwisko lub pseudonim.

(def. za Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE - eIDAS)

 

 

Usługi KIR zgodne z Rozporządzeniem eIDAS

KIR jest pierwszym w Polsce centrum certyfikacji w zakresie świadczenia kwalifikowanych usług zaufania, które przeszło pozytywnie audyt Ministerstwa Cyfryzacji.

Audyt potwierdził zgodność usług świadczonych w ramach Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu eIDAS.

W dniu 28 czerwca br. Ministerstwo Cyfryzacji wydało decyzję odnośnie kontynuacji świadczenia przez KIR kwalifikowanych usług zaufania oraz rozpoczęcia wydawania kwalifikowanych certyfikatów pieczęci elektronicznej oraz uwierzytelniania stron www.

Więcej informacji...

 

 

Zastosowanie podpisu elektronicznego

eKRS

Podpis elektroniczny dla eKRS

Podpisywanie sprawozdań finansowych do KRS w postaci elektronicznej (od 15 marca 2018r.)

Czytaj więcej...
eKRS

Podpis elektroniczny dla JEDZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Czytaj więcej...

Podpis elektroniczny dla kadr i księgowości

Podpisywanie dokumentów w programie Płatnik, eDeklaracje.

Czytaj więcej...

Dokumenty urzędowe

Podpisywanie uchwał, pism urzędowych w korespondencji urząd-urząd, urząd-petent.

Czytaj więcej...

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

JPK jest zbiorem danych, tworzonym na potrzeby organów kontroli podatkowej.

Czytaj więcej...

Podpis dla Kierowników OSK

Informacje o rozpoczęciu kursu przekazywane do Starostwa.

Czytaj więcej...
Podpis elektroniczny dla biegłych rewidentów

Podpis elektroniczny dla biegłych rewidentów i firm audytorskich

Od 1 października 2018 r. biegłych rewidentów i firm audytorskich dotknie zmiana przepisów.

Czytaj więcej...