Podpis elektroniczny dla biegłych rewidentów oraz audytorów

Podpis elektroniczny kwalifikowany dla biegłych rewidentów

Od 1 października biegłych rewidentów i firmy audytorskie dotknie zmiana przepisów związana z tzw, elektroniczną rewolucją. Wymienione podmioty będą musiały sporządzać sprawozdania z badania w formie elektronicznej oraz podpisywać je kwalifikowanym podpisem. Ma to jednak dotyczyć tylko usług wykonywanych dla jednostek wpisanych do KRS.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek publikacji sprawozdań finansowych w KRS. Maksymalny termin na złożenie sprawozdania to 15 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia sprawozdania za dany rok. Gdy rok bilansowy pokrywa się z kalendarzowym, obowiązek złożenia sprawozdania do KRS upływa 15 lipca następnego roku.

Wyżej wymienione zmiany wprowadza ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Do podpisania sprawozdania wystarczy zestaw z certyfikatem kwalifikowanym. Zamów zestaw z nowym podpisem elektronicznym lub skontaktuj się z nami.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Od 18 kwietnia 2018r., aby wystartować w dużym przetargu - o wartości równej lub powyżej progów unijnych, trzeba złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne), a wysłać pocztą elektroniczną. Nie można go ani autoryzować profilem zaufanym ani dostarczyć na płycie CD czy pendrivie - tak wynika z instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych.

Zgodnie z Instrukcją dokument JEDZ może, ale nie musi być szyfrowany.
Szyfrowanie plików JEDZ może być zrealizowane zgodnie z wymaganiami zamawiającego przy pomocy certyfikatu niekwalifikowanego lub z wykorzystaniem oprogramowania: 7-Zip, Winrar, Ms Word, Acrobat itd., które udostępnia możliwość szyfrowania dokumentów przy użyciu hasła.

Instrukcja wypełniania JEDZ opublikowana przez Urząd Zamówień Publicznych

Podpis elektroniczny a ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele i przedsiębiorcy mają możliwość załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu, bez wychodzenia z domu i w dowolnym czasie, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych mogą bezpłatnie udostępniać swoje usługi drogą elektroniczną. Portal ePUAP skierowany jest do obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

 • Obywatelami a administracją
 • Przedsiębiorcami a administracją
 • Instytucjami administracji publicznej

Dokumenty na platformie ePUAP można podpisywać podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub tzw. profilem zaufanym (profil zaufany ePUAP to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję "punktu potwierdzającego"), a następnie wysłać sprawę do wybranego urzędu/instytucji. Użycie podpisu elektronicznego kwalifikowanego nadaje podpisanym dokumentom moc prawną podpisu własnoręcznego.

Inne platformy, które również obsługują podpis elektroniczny kwalifikowany to np.:

 • www.empatia.gov.pl - portal obsługujący świadczenia socjalne,
 • www.obywatel.gov.pl - portal zawierający informacje oraz wnioski elektroniczne dla obywateli, np. wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego,
 • www.biznes.gov.pl - portal zawierające informacje oraz przykłady spraw prowadzonych drogą elektroniczną dla biznesu
 • www.praca.gov.pl - portal dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, dla podmiotów szkoleniowych, szukających dotacji lub stażu, etc.

 

Sprawozdania finansowe do KRS - po 15 marca 2018r


Od 15 marca 2018 r. wszystkie spółki, stowarzyszenia, fundacje zarejestrowane w KRS mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wyłącznie w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. W tym celu wykorzystujemy system Ministerstwa Sprawiedliwości, udostępniony pod adresm: https://ekrs.ms.gov.pl/ (zwany też eKRS). Umożliwi on bezpłatne zgłoszenie sprawozdań finansowych bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych (RDF). Przedsiębiorcy będą też mogli nadal korzystać z dotychczasowego systemu elektronicznego przesyłania sprawozdań, jednak jest on płatny.

Jakie dokumenty należy zgłosić do eKRS: eKRS

 • sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, jeżeli podlegało ono badaniu,
 • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego,
 • odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdanie z działalności jednostki (ten wymóg dotyczy nadal wyłącznie jednostek wymienionych w art. 45 ustawy o rachunkowości, m.in.: spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe)

Kto podpisuje dokumenty zgłaszane do eKRS:

Zgodnie z art.19e ust.2 ustawy o KRS, zgłoszenie sprawozdania do systemu opatrzyć można:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

A może to zrobić co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako:

 • członek organu uprawnionego do reprezentowania (czyli członek zarządu),
 • wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej,
 • syndyk
 • likwidator

Składanie dokumentów w okresie przejściowym, tj. od 15 marca 2018 r. do 30 września 2018r.

W okresie przejściowym można jeszcze sporządzić dokuemtację metodą tradycyjną :

 • sporządzić sprawozdanie finansowe tradycyjnie w wersji papierowej,
 • po podpisaniu zeskanować je, tworząc elektroniczną kopię (skan),
 • podpisać tę kopię zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy nowelizującej,
 • zgłosić do repozytorium dokumentów finansowych,

Od 1 października 2018r. wejdzie w życie obowiązek:

sporządzania sprawozdań finansowych wyłącznie elektronicznie i podpisywania ich kwalifikowanym podpisem lub zaufanym profilem ePUAP

Jak utworzyć konto w systemie eKRS do złożenia sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych

Szczegółowe informacje opublikowano na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Do złożenia sprawozdania wystarczy zestaw z certyfikatem kwalifikowanym. Zamów zestaw z nowym podpisem elektronicznym lub skontaktuj się z nami.

Podpis  elektroniczny używany  jest przez  płatników  do  wysyłania dokumentów do ZUS (program Płatnik),  e-deklaracji do urzędu skarbowego, do składania dokumentów i pism do KRS, wniosków do CEIDG. Podpisem elektronicznym  można  podpisać  faktury, umowy cywilnoprawne oraz inne dokumenty księgowe czy kadrowe, np. listy obecności.

 POWRÓT...


e-Deklaracje

e-Deklaracje stanowią część systemu e-Podatki realizowanego w ramach Projektu e-Deklaracje2, dostępnego poprzez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, które umożliwiają składanie deklaracji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej .

Do końca 2016 roku w formie elektronicznej złożonych zostało ponad 62 mln. dokumentów.


Deklaracje VAT

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w ustawie o VAT (art. 99 ust. 11b) i nakłada na przedsiębiorców obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT. 

Wysyłka elektroniczny nie dotyczy wyłącznie deklaracji VAT-7 czy VAT-7K ale również i deklaracji VAT-UE (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych), jak i deklaracji VAT-27 (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji krajowych z odwrotnym obciążeniem).

Rozliczenie w postaci elektronicznej deklaracji VAT obowiązuje od rozliczenia za pierwszy okres w 2017 r. (nie dotyczy deklaracji VAT-7 za 12.2016 ani VAT-7K za IV kwartał 2016 r.).

Niektóre wybrane podmioty obowiązuje roczny okres przejściowy - wysyłka deklaracji VAT od 2018 r. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy nie są:

 • obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;

 • sprzedawcami towarów lub usług z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym (czyli m.in. dostawy złomu, metali szlachetnych, niektórzy dostawcy komputerów ale też niektórzy dostawcy usług budowlanych)

 • obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wysyłka w postaci elektronicznej przy pomocy podpisu elektronicznego, o ile to będą pierwsze deklaracje potwierdzane podpisem elektronicznym kwalifikowanym, wymaga wcześniejszego wypełnienia pełnomocnictwa  UPL-1.


Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG

Moduł umożliwia:

 • składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS;
 • odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS.
Wymagania niezbędne do prawidłowej pracy z modułem:
 • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym wystawionym przez podmiot kwalifikowany występujący w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji 
 • składane dokumenty w wersji elektronicznej w postaci podpisanego elektronicznie pliku w formacie: pdf, doc, odt, txt, rtf.

Strona logowania ELEKTRONICZNY DOSTĘP.

Więcej informacji na stronie MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI.